บริษัท จัดหางาน แม่บ้าน กรรมกร ช่างทุกประเภท จํากัด

ส่งแม่บ้านวันที่ [3 มิถุนายน 2567]

สัญชาติ : พม่า , ปะโอ
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : นครปฐม