บริษัท จัดหางาน แม่บ้าน กรรมกร ช่างทุกประเภท จํากัด

เกี่ยวกับเรา

10 ปีที่เรามุ่งมั่นพัฒนา ก้าวสู่ความเป้นมาตรฐานและความเชื่อมั่นสูงสุดในการให้บริการของเรา.

เรายังสร้างความเชื่อมั่นมากกว่า 10 ปี

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก กันว่าโลกธุรกิจยุค VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) ดังนั้น
 การเตรียม ความพร้อมขององค์กรให้สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น ต่อแนวโน้มความท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจึงมี
 ความจําเป็นอย่างยิ่ง สําหรับบริษัทการตัดสินใจลงทุนวางโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Digital Transformation)
เมือปี ่ 2559 ไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการ แข่งขันทีเปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล ่ หากยังเป็นการวางรากฐาน ทีแข็งแรง ่ ซึงมีส่วนสําคัญที ่ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

 

คุณรุ่งเรื่องโรจน์ กฤษดาเรื่องโรจน์
ประธานกรรมการบริษัทฯ.

ธุรกิจในเครือ

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

นโยบายของเรา

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่ เรียก

ใบอนุญาติ

ใบอนุญาติที่ 1

ใบอนุญาติที่ 2

ใบอนุญาติที่ 3

เอกสารประกอบธุรกิจ

รากฐานที่ แข็งแกร่ง สู่เส้นทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่ เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่ แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ
หรือที่ เรียก กันว่าโลกธุรกิจยุค VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) ดังนั้น
 การเตรียม ความพร้อมขององค์กรให้สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น ต่อแนวโน้มความท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจึงมี
 ความจําเป็นอย่างยิ่ง สําหรับบริษัทการตัดสินใจลงทุนวางโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Digital Transformation)
เมือปี ่ 2559 ไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการ แข่งขันทีเปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล ่ หากยังเป็นการวางรากฐาน ทีแข็งแรง ่ ซึงมีส่วนสําคัญที ่ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19